Pretraga
Zavod
  Izbornik Zatvori

  Radna tijela

   

  Stručno vijeće

  Stručno vijeće imenuje ravnatelj i čine ga najmanje voditelji organizacijskih jedinica ustrojene za obavljanje djelatnosti Zavoda. Predsjednika Stručnog vijeća biraju između sebe članovi Stručnog vijeća. U radu Stručnog vijeća mogu sudjelovati i zdravstveni suradnici. Ravnatelj ne može biti predsjednik niti član Stručnog vijeća.

  Članovi Stručnog vijeća

  Magdalena Sikora, prof. bio. i kem. – predsjednica
  Snježana Benkotić, dipl.inž.preh.tehn. - član
  mr. Marija Kribl, dr.med. specijalist obiteljske medicine- član
  izv.prof.prim.dr.sc. Senka Samardžić, dr.med. specijalist javnog zdravstva- član
  Nikola Kraljik, dr.med. specijalist javnog zdravstva- član
  Vesna Buljan, dr.med.spec.šk.med. - član
  doc.dr.sc. Arlen Antolović-Požgain, dr.med. specijalist kliničke mikrobiologije - član
  Hrvoje Bekina, mag.biol.exp. - član
  Hrvoje Sučić, mag.med.lab. diag. - član

   

  Stručni kolegij

  Stručni kolegij je tijelo koje u svakoj organizacijskoj jedinici Zavoda koja obavlja zdravstvenu djelatnost razmatra pitanja iz područja stručnog rada njegove djelatnosti. Stručni kolegij čine svi radnici i suradnici visoke stručne spreme pojedine organizacijske jedinice.

   

  Etičko povjerenstvo

  Etičko povjerenstvo je tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti Zavoda na načelima medicinske etike i deontologije. Etičko povjerenstvo imenuje Upravno vijeće i ima pet članova (predsjednik i četiri člana) od toga najmanje dva člana suprotnog spola. Jedan član koji je predstavnik nemedicinskih struka ujedno je član koji nije radnik Zavoda.

  Članovi Etičkog povjerenstva

  izv.prof.prim.dr.sc. Senka Samardžić, dr.med. specijalist javnog zdravstva - predsjednica
  Hrvoje Sučić, mag.med.lab.diagn. - član
  Nevia Balog, mag.iur.-član
  dr.sc. Tomislav Dijanić, dr.med. specijalist epidemiologije - član
  doc.dr.sc. Arlen Antolović-Požgain, dr.med. speijalist kliničke mikrobiologije - član

   

  Povjerenstvo za kvalitetu

  Povjerenstvo za kvalitetu je tijelo koje osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite te osigurava provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite. Povjerenstvo za kvalitetu imenuje Upravno vijeće i ima sedam članova, s time da je po jedan član radnik pojedine organizacijske jedinice Zavoda koja obavlja zdravstvenu djelatnost.

  Članovi Povjerenstva za kvalitetu

  Hrvoje Sučić, mag.med.lab.diag. - predsjednik
  dr.sc. Magdalena Perić, mag.med.lab.diag. - član
  Jasmina Bilandžija, mag.sanit.ing. - član
  Hrvoje Bekina, mag.biol.exp. - član
  doc.prim.dr.sc. Vesna Bilić Kirin, dr.med.spec.šk.med. - član
  Martina Polčić, mag.med.techn. - član
  mr. Marija Kribl, dr.med.spec. obiteljske medicine - član

   

  Povjerenstvo za lijekove

  Povjerenstvo za lijekove je tijelo koje osigurava provedbu svih aktivnosti vezanih uz primjenu lijekova i medicinskih proizvoda u zdravstvenoj ustanovi. Povjerenstvo za lijekove imenuje Upravno vijeće i čini ga najmanje pet članova koji se imenuju iz redova specijalista medicine, dentalne medicine ili farmacije.

  Članovi Povjerenstva za lijekove

  Ivana Mihin-Huskić, dr.med.spec.epidemiologije - predsjednik
  Dolores Juretić-Kovač, dr.med.spec.školske medicine - član
  Dinko Paulić, dr.med.spec.kliničke mikrobiologije - član
  Ksenija Kretonić, dr.med.spec.epidemiologije - član
  izv.prof.prim.dr.sc. Senka Samardžić, dr.med.spec.javnog zdravstva - član