Djelatnost:    

Analiza organskih i anorganskih polutanata u hrani, vodi i predmetima opće uporabe metodama plinske (GC, GC/MS) i tekućinske kromatografije (HPLC), te metodama atomske apsorpcijske spektroskopije (AAS). Određivanje kakvoće namirnica (energetska vrijednost, vlaga, pepeo, masti, proteini i drugi parametri kakvoće).

 

ZAHTJEV ZA PONUDU / ANALIZU

 

 

Voditelj:         Kristina Valek Lendić, dipl. ing. preh. teh.

e-mail:            kristina.valek@gmail.com

Telefon:                     +385 31 225 782

Prijem uzoraka:         +385 31 225 782

e-mail:                       ekologija.zzjz@gmail.com